Commodore Szerviz és Restaurátor - Adatvédelem
Commodore Szerviz és Restaurátor
C= | szerviz | Commodore | Commodore Amiga, Commodore PC | ZX Spectrum | Enterprise | Atari | Videoton TVC | CPC | HT | billentyűzet | fejlesztések | értékesítés | elérhetőség
első lépések: Commodore 64,SX-64,VIC-20,16,116,+4,128 | Commodore Amiga | ZX Spectrum | Enterprise | Videoton TVC | HT | Amstrad/Schneider CPC


adatvédelem

EP 2019/679. rendelet és 2011. évi CXII. törvényi megfelelés
Commodore Szerviz a Munkalap 3 szoftvert használja, mely az ügyfelekről pár személyes adatot is tárol. Ezek a személyes adatok: név, lakcím, telefonszám és e-mail cím.

A rögzített adatokhoz, jelszóval védett jogosultsági szintekkel lehet hozzáférni. Az adatok tárolása általunk üzemeltetett szervereken történik. Ezek a szerverek elzártak, ahhoz más nem fér hozzá, külvilág felé nem kinyitottak.

Adatokból az e-mail cím kerül felhasználásra, mert a Munkalap 3 szoftver ennek segítségével kommunikál. Cím felhasználását, csak azonosításra és esetleges postázáshoz kerül felhasználásra. Telefonszám, kizárólag kapcsolattartáskor kerül felhasználásra.

A rögzített név, cím, telefonszám, e-mailcím harmadik félhez nem kerül. Azokat csak az ügyfél azonosításához használjuk.

Adatok üzleti célú kapcsolattartással összefüggő adatkezelésről az Európai Parlament és Tanácsa 2019/679. rendelete, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeljük.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Megőrzési idő

Az érintett (továbbiakban Ügyfél) kapcsolattartási célú adatai:

név, cím, telefonszám,
e-mailcím

Az Ügyféllell való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Az Ügyfél részére történő szolgáltatás teljesítése

Munkalap teljesítése

A jogviszony fennállását követően a szerződésből eredő igények érvényesítésének elévüléséig

Az Ügyfél lakcíme

Az Ügyfél részére történő számlakiállításhoz, postázáshoz

Munkalap teljesítése

Az adó- és számviteli szabályok szerinti megőrzési idő végéig, jogi igény érvényesítése esetén az abból fakadó igények elévüléséig

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Ügyfél a fenti adatokat teljes körűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet, hogy a Ügyfélgel az Adatkezelő nem tud üzleti célú kapcsolatot tartani, illetve nem tudja a kért szolgáltatást elvégezni.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Ügyfél nem jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy bármikor visszavonni. A megadott adatokkal tudja a Ügyfél jogosultságát biztosítani. Ügyfél csak a szívességi értékesítés hírlevelünkről való leiratkozását kérheti e-mail címünkön keresztűl, írásban.

Személyes adatok címzettek kategóriái

Címzettek kategóriája

A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája

A címzett kategóriája (ha van ilyen)

A címzett által végzett tevékenység

Könyvelési szolgáltatást végző gazdasági társaság

Ügyfél neve, lakcíme

Adatfeldolgozó

Könyvelési-számviteli szolgáltatások teljesítése az Adatkezelő utasításai szerint

Különleges adatok kezelése
Az adatkezelő különleges adatot nem kezel.

Más forrásból beszerzett Ügyfél adatok
Az Adatkezelő a Ügyfélről más forrásból adatot nem szerez be.

Ügyfél jogok
A Ügyfél kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Ügyfél jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben a Ügyfél a hozzájárulást visszavonását kéri, úgy a bérletének törlése is megtörténik.

 • A hozzáféréshez való jog
  A Ügyfél bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatosgaranciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Ügyfél arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező pályázói kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (PDF formátumban) bocsájtja rendelkezésre. Amennyiben a Ügyfél hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a Ügyfél kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a Ügyfél a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és észszerű mértékű díjat, példányonként /oldalanként 200 Ft-ot számol fel.

 • A helyesbítéshez való jog
  Az Adatkezelő a Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a Ügyfélet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon - elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett Ügyfél személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint például Adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen, vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Ügyfélet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  Amennyiben a Ügyfél valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlanul késedelem nélkül törli, amennyiben:

  • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte
  • olyan adatkezelésről van szó, amely a Ügyfél hozzájárásán alapult, de a hozzájárulást a Ügyfél visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személ jogos érdekén alapul, de a Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen és * közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatok törlése.


  Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. az címzettel, mint például adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatta ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A Ügyfélet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen például abban azesetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  A Ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

  • a Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
  • az adatkezelés jogellenes, de a Ügyfél ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  • A Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Ügyfél jogos indokaival szemben


  Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a pályázót előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint például adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen, vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Apályázót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 • Panaszjog, jogorvoslathoz való jog
  Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt nyújtani. A NAIH elérhetőségei:

  Honlap: http://naih.hu
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
  Telefon: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja a pályázót a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az Adatkezelőnek az érintettre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő
Az adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.


Commodore Szerviz és Restaurátor | adatvédelem


bejegyzések, posztok
RetrObright
billentyűzet ceruzás grafitozása!?
gumi lábak elöregedése
Plus 4 magyarosítása
Amiga 3,5" DS-DD lemezek halála
Commodore 5 1/4" DS-DD lemezek
DS-HD floppy lemezek használata Commodore Floppy meghajtókban
Amiga gyári floppy lemezek állapota
1541, 1541C floppy meghajtó fejhiba
1571, 128D, 128DCR floppy meghajtó fejhiba
Amiga 600, 1200 Delay és BPF meghibásodása
Delay és BPF beszerzése, helyettesítése
Lúgos akkumulátor CR2032 elemre cserélése
műsorok
tudatosság
disztribució
Commodore Szerviz és Restaurátor | Cloanto distribútor
Commodore Szerviz és Restaurátor | Hyperion distribútor


2730 Albertirsa, Vasút utca 14. | ny: HÉTFŐ, KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 10:00-16:00 (szerdán, hétvégén és szünnap ZÁRVA, szerdán gépügyelet)
f: CommodoreSzerviz | e: info@commodoreszerviz.hu | t: 53 / 370-092

Commodore Szerviz és Restaurátor Copyright © 2018

csoportoldalak Napraforgó Szoli, PillePilla, SQIN Kozmetika, Rendszer Z